2008 7. februar beretning og referat

Skrevet af Birgit. Sendt til Skattekisten

Aabenraa Kunst & Musikforening

 

Beretning 2008

 

Det seneste år har stået i ”telemurens” tegn. Da vi startede med at gøre muren ren d. 31. marts (samme dag som Ren Dag i Aabenraa Kommune – vi vandt desværre ikke de 1000 kr!) havde ingen af os i bestyrelsen forestillet os, hvad det siden hen skulle føre med sig.

Vi indgav en indsigelse til lokalplanen, hvor vi anbefalede at bevare muren, hvor den stod. Sekundært placere den et andet sted. Byrådet vedtog senere, at telemuren skulle bevares men flyttes.

Midt i juli blev jeg ringet op af kunstneren Ulla Viotti, der havde modtaget et brev fra borgmesteren om flytningen af muren. Desværre havde vi ikke nået at kontakte Ulla Viotti inden, så Ulla havde fået sig et chok. Vi aftalte, at vi skulle mødes i starten af august til en pressekonference. Men inden havde vi fået telemuren i de forskellige mediers søgelys, og så begyndte der at ske noget. Borgmesteren inviterede os og Ulla på kaffe og rundstykker, og her blev det helt klart for os, at telemuren skulle flyttes for at give plads for Skaldebæks drive-in-bageri. Tove Larsen havde foreslået genforeningshaven, og den placering syntes oplagt den gang. Vi indsendte et forslag, hvor den blev placeret i gadeplan med startpunkt fra statsamtsbygningen. Model-placeringen, som kommunen lavede, var altså en placering de selv havde valgt, og den skæmmede. Ulla Viotti syntes ikke den skulle være der, og vi var af samme mening. JydskeVestkysten tog selv initiativ til at høre læsernes mening omkring telemurens genplacering. Flere foreslog stadig, at den ikke skulle flyttes (og det var vi jo glade for i bestyrelsen), mens et flertal foreslog alternative placeringer. Alle læserbreve var heller ikke lige velmenende og til sidst frygtede man helt for at læse s. 2 i lokalsektionen!

Teknisk forvaltning foreslog i et brev til os i okt., at telemuren skulle i depot indtil det rette sted blev fundet, mens Tove Larsen i JV holdt fast på en placering. Og endelig foreslog overinspektør for Brundlund Slot, Katrine Kampe, at telemuren skulle i Magasin og genplaceres i en kommende skulpturpark ved Møllemærsk, visioner der kan læses i bogen: ”Kulturen i Aabenraa”.

Den løsning har så alle nikket til og sagt ja til, fra Tove Larsen til Ulla Viotti og os, og muren er nu flyttet i 10 sektioner d. 7. og 8. jan. ud til Sdr. Hostrup depotplads. Vi fik taget afsked med pladsen med en ny pressekonference med Ulla Viotti torsdag d. 10. jan..

Når nu telemuren skal placeres i skulpturparken, så har vi byrådets ord for og papir på, at vores forening igen inddrages, og det er vi godt tilfredse med.

Hele sagen rejser jo spørgsmålet om, hvad man gør med skulpturer, som kommer til at stå i vejen for udviklingen. I DK har kunstnerne ingen rettigheder til at blive inddraget, i Sverige har de. Opsummerende har det været en til tider meget arbejdsbelastende sag især for vores dygtige sekretær og kasserer og også for formanden.

 

 

Og nu til året 2007-2008 i Kunst & Musikforeningen.

Efter sidste Generalforsamling lagde vi onsdag d. 7. marts ud med et foredrag af museumsinspektør mag. art. Ole Jul om L.A. Ring på Brundlund Slot. Et fremragende foredrag, jeg tror, at Ole Jul aldrig er hørt bedre!

Søndag d. 18. marts kunne vi afholde vores fødselsdagskoncert for Bach i Sct. Nicolaj Kirke. Ensemblet Opus 4 spillede en fin koncert.

Søndag d. 1. april tog vi til Ordrupgaard Kunstmuseum både for at se tilbygningen, som har fået betegnelsen ”Hvalen” helt rigtigt hæftet på sig. Og selvfølgelig også for at se Michael Kviums udstilling af nye malerier. Kvium havde som noget nyt malet landskabsbilleder, og det må man håbe han stadig vil fortsætte med. Selv i landskabsmalerierne bliver man overrasket, måske provokeret. Vi var også på Glyptoteket for at se om- og tilbygning, der er blevet meget flot.

Påskeudstillingen i Hans Falcks Hus stod maleren Ole Prip Hansen for. Det var noget af et tilløbsstykke til ferniseringen og til udstillingen de følgende dage, og Ole fik solgt rigtigt meget.

Forårsprogrammet afsluttedes med vores 4-dags tur til Berlin, som igen var en succes. Vi var en hel dag ude i Potsdam, hvor der jo er meget at se på, og med en fin tysk guide, fik vi mange fine informationer om kunst, kultur og DDR-tiden set fra Østberlin.

 

Vores program for 2007-2008 startede ud med en koncert med Wienerensemblet, med musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester i Grænselandsudstillingen onsdag d. 15. aug.. Wiener-musikken fik stor, stor tilslutning for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Over 3 mandage i efteråret d. 17/9, 24/9 og 1/10 afviklede Ole Jul foredragsrækken med udvalgte perioder og samtidens kunstnere: Palladio, Blake og Friedrich. Foredragsrækken gennemføres i samarbejde med Sønderborg Kunstforening, som plejer at møde med 15-20 medlemmer til hvert foredrag. Men i efteråret var det meget småt med opslutningen, derfor afviklede vi de to sidste foredrag på Slottet. Foredragsrækken fortsætter her i februar d. 25/2, 3/3 og 10/3, hvor Rodin, Picasso og installationskunst er på programmet.. Vi håber I vil slutte godt om foredragene, for Ole Jul gør det så fremragende. Foredragene foregår igen på Slottet og Sønderborg-folkene er stadig med.

Desværre blev koncerten med Henrik Metz med ”Pulsen i musikken” søndag d. 30/9 aflyst pga. sygdom.

Vi sendte en bus til Husum, Mikkelberg og Nibøl søndag d. 28. okt. Det var en meget fin tur med masser af tilfredse medlemmer, som i Husum så Den Danske Kirke, doneret af A. P. Møller fonden.

 

Onsdag d. 7. nov. havde vi et foredrag med mag.art. i kunsthistorie Mette Tingholm om ”Den sid

ste nadver” som tema og motiv i kunsthistorien. Foredraget skulle vi have haft til generalforsamlingen 2007, men da var Mette sneet inde. Godt at vi kunne gennemføre det på Slottet.

Søndag d. 25. nov. igen på Slottet var der Cembalokoncert med Olav Oussoren. En meget fin koncert, som sagtens kunne gentages.

Vi afsluttede året 2007 med vores ”Gaffelmusikaften” fredag d. 7. dec.. I år stod den på Slotsbuffet, fællessang, guitar og sang af Ole Dusgård, oplæsning af julehistorier og ren hygge.

 

Søndag d. 27. jan., samtidig med håndboldherrerne spillede kamp om Europamesterskabet, var der koncert på Højskolen Østersøen. Trio Oprea spillede en fin koncert. Koncerten blev afviklet i samarbejde med Højskolen.

Sidste år havde vi doneret 3000 kr. til et nyt flygel på Det tyske Gymnasium, og pengene er der nu til at kunne købe et flygel for. Det tyske Gymnasiums aula er velegnet til vores form for koncerter og med et nyt instrument bliver det endnu bedre!

 

 

I aften tager vi i bestyrelsen afsked med Aksel Hansen og Jutta Pregaard, som har valgt ikke at genopstille. Vi siger tusind tak for jeres arbejde i Aabenraa Kunst & Musikforening, hvor I har været med fra dag et i bestyrelsen, dvs. 22 år!! Det er rigtig mange år!

Vi håber vi ser jer til vores arrangementer og rejser, og Aksel skal jo guide os i bussen på turen til Fåborg i foråret, så helt væk er I jo heller ikke.

I bestyrelsen synes vi, at I skal æres for jeres lange indsats i især kunstens tjeneste, og vi vil gerne have lov til at overrække jer beviset på, at vi i bestyrelsen har besluttet, at udnævne jer til æresmedlemmer af foreningen.

Vi vil afslutte beretningen med at takke museumsinspektør Katrine Kampe og Slottets personale for vores fine samarbejde i 2007. Og tak for visionerne om kulturen i Aabenraa, det er bare et super flot arbejde, og vi tror på at de bliver realiseret! Vi glæder os samtidig til at fejre Brundlund Slots 10-års fødselsdag her i 2008.

Hermed er bestyrelsens beretning til ende for året 2007-2008.

 

 

På bestyrelsens vegne

Kirsten Bengtson, formand

28-01-2008.

 

Referat fra generalforsamling i Aabenraa Kunst- og Musikforening

Torsdag d. 7. februar 2008 i Kongesalen på Folkehjem.

 

Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer: Kirsten, Max, Bent, Aksel, Karin, Lis og Birgit.

Jutta og Lisbeth havde sendt afbud.

Kirsten bød velkommen til de ca. 90 fremmødte og bød velkommen til Hanne Karen Munk, som ville introducere os til den nye Højskolesangbog og ledsage på flygel til fællessang.

 

Pkt. 1. Som dirigent blev Sven Brouer Seedorff valgt.

Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet.

 

Pkt. 2. Kirsten Bengtson aflagde beretningen, som på forhånd var udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer.

Bemærkning fra salen: Katrine Kampe kunne supplere med oplysning om at der planlægges en udstilling om Telemuren og Ulla Viotti og problematikken om kunsten i det offentlige rum. Opfordring til alle til at hente hæftet om ”Kulturen i Aabenraa” ude på Slottet.

Der åbner en ny udstilling på Slottet lørdag om ”Kunstens Kvinder” fra Slottets egen samling.

Husk Eckersberg foredraget d. 23. februar.

Beretningen blev godkendt.

 

Pkt. 3. Regnskabet var lagt ud på bordene i salen, gennemgås og noterne og påtegningen fra revisorerne angående galleriafgift blev kommenteret af Bent. Regnskabet blev godkendt.

 

Pkt.4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 175 kr. for personligt medlemskab og 250 kr. for husstandskontingent.

 

Pkt.5. Ingen indkomne forslag.

 

Pkt.6. Kirsten Outzen og Jens Fischer blev nyvagt for Jutta Pregaard og Aksel Hansen som ikke ønskede valg. Genvalgt blev Kirsten Bengtson, Max Ottesen, Karin Heisel og Lis Müller.

 

Pkt.7. Som suppleanter blev genvalgt Birgit Loft og Inge Marie Larsen. Disse var dog ikke tilstede ved generalforsamlingen

 

Pkt.8. Susanne Åberg og Svend Nielsen var begge villige til genvalg som revisor og Jørgen Simonsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Pkt.9. Evt. Der klages over dårlig akustik i salen og der foreslås brug af mikrofon også ved indlæg fra salen.

Det gav Katrine mulighed for kort at gentage sit indlæg.

Jørgen Simonsen overbringer en hilsen fra Jutta Pregaard, som var forhindret i at deltage i aften.

Der blev overrakt en linoleumstryk af Ole Prip til dirigenten for hans indsats

 

Herefter var der kaffebord og besigtigelse af ”bortlodningen”.

 

 

 

 

Derefter præsenterede Kirsten og Max de mange fine præmier til bortlodningen.

* betyder karantæne i 2 år.

 

2008: De -*- markede værker blev vundet af:

Ole Bjørn Petersen Maleren i parken *                          blev vundet af Sven B. Seedorff

Otto Beckmann Hafen *                                                blev vundet af Dorrit Jacobsen

Inka Siegel Zeitäume*                                                    blev vundet af Hans Kr. Høier

 

2007: De -*- markerede værker blev vundet af:

Maleri ”Uden titel”af Jes Schrøder                                blev vundet af Jytte Mærsk-Møller

Maleri ”Punktensamler”af Otto Beckmann                   blev vundet af Hanne og Poul Jørgen Hauritz

Ikon ”Guds Moder”af Ingrid Nørgaard                        blev vundet af Anette Duborg

Tryk ”Art Week” af Yngve Riber                                  blev vundet af Inge Marie Larsen

 

2006: De -*- markerede værker blev vundet af:

Radering af Falco Behrendt                                          blev vundet af Magda Fischer

Radering af Ken Denning                                              blev vundet af Niels Åge Nielsen

Maleri af Rich Towle                                                     blev vundet af Preben Sørensen

 

 

 

Alt i alt en vellykket generalforsamling som havde ca.90 deltagere.

                                           

                                                                                                             Referat Birgit S d.