2020 Generalforsamling 6.2 referat

Skrevet af Lars Engraf. Sendt til Skattekisten

Referat fra generalforsamling torsdag d. 6. februar 2020 kl. 19.30 på Skyttegården.

Tilstede var bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Bengtson, Max Ottesen, Jørn Gam, Lis L. Müller, Lisbeth Petersen,  Lars Engraf, Birgit Støchkel.  Suppleant Jens Østergaard Larsen. Afbud fra Kirsten Outzen og suppleant  K. Bent Jensen

Kirsten Bengtson bød velkommen til de ca. 100 tilmeldte og til lektor Morten Andersen, som indledte generalforsamlingen med et indlæg om Genforeningsplakater set i historisk lys. Meget spændende, vi fik set mange, mindre kendte danske og tyske plakater. Afsluttede med nogle ord om de økonomiske konsekvenser op i 1930’erne.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Som dirigent blev Sven Brouer Seedorf foreslået og valgt.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet pr. mail den 14. januar og formalia dermed i orden.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning.

Kirsten Bengtson aflagde beretningen, som på forhånd var udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer. 

Til afsnittet om Telemuren vistes tegninger af K&M’s forslag til placering af kunstværket ved Jernbanegade /Banegården og ved Reberbanen/ Sønderjyllandshallen.

Karen M. Fink, formand for foreningen Norden supplerer, at der kommer en del gæster fra venskabsbyerne i Norden til et møde på Folkehjem den 30. maj 

Beretningen lægges på hjemmesiden. 

Pkt. 3. Aflæggelse af revideret regnskab.

Regnskabet er revideret og underskrevet, og omdelt på alle bordene.

Regnskabet og alle noter blev gennemgået af kasserer Jørn Gam.

Medlemsstatus er 31/12 2019, 105 husstande og 109 personlige. Koncerter og foredrag er underskudsgivende, ture og rejser giver heldigvis lidt overskud. Ialt har foreningen modtaget underskudsdækning fra Kulturelt Samråd på 17.956 kr. 

Regnskabet godkendt.

Budget 2020 er udsendt til alle, foreningen er forberedt på at bruge lidt af formuen.

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2020.

175 kr. for personligt medlemskab og 300 kr. for husstandsmedlemsskab.

 Godkendt.

Pkt. 5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen har udsendt forslag til vedtægtsændringer sammen med indkaldelsen. Vedtægterne gennemgås af kassereren, Ingen kommentarer til vedtægtsændringerne. Vedtaget. 

De nye vedtægter lægges på hjemmesiden.

Pkt. 6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Kirsten Bengtson, Max Ottesen, Lis L. Müller og Kirsten Outzen. 

Kirsten O. ønsker ikke genvalg, de øvrige modtager genvalg.

Nyt bestyrelsesmedlem blev K. Flemming Andersen.

Pkt. 7. Valg af 2 suppleanter.

Som suppleanter blev valgt K. Bent Jensen og Jens Østergaard Larsen. 

Pkt. 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Susanne Åberg og Helge Søgaard blev genvalgt som revisorer, og Jette Winther blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Pkt. 9. Eventuelt.

Prisen for kaffe / te og boller med pålæg er i år 40 kr. Foreningen betaler differencen. Mobilepay eller kontant.

Vingave til dirigenten.

Pkt. 10. Kirsten B., Lisbeth og Max præsenterede årets værker til bortlodning.  

Efter kaffepausen blev der foretaget lodtrækning om de udstillede emner. Foreningen har modtaget to billeder til bortlodning fra to mangeårige medlemmer. Et indkøb fra Påskeudstillingen og et fra Grænselandsudstillingen overføres til GF 2021

Ref. Birgit, den 17. februar 2020.