2021 Referat generalforsamling 2.sept 2021

Skrevet af Lars Engraf. Sendt til Skattekisten

KUNST 8. MUSIKFORENING

Referat fra generalforsamling torsdag den 2. september 2021 kl. 19
på Skyttegården, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa

Efter en smule forsinkelse (misforståelse omkring starttidspunkt) bød Kirsten Bengtson
velkommen til Didde Marie Olsen fra Genner som underholdt med guitar, sønderjyske sange
og andet fra Højskolesangbogen

Kirsten Bengtson bød derefter velkommen til de ca 90 fremmødte til generalforsamlingen og
gav ordet til Sven Brouer Seedorff, som konstatede GF lovlig indkaldt, da indkaldelsen var
udsendt d. 8.8.2021

Dagsorden:

l. Valg af dirigent. Sven Brouer Seedorff

 1. Bestyrelsens beretning.

Formand Kirsten Bengtson aflagde beretningen, (som i underskrevet tilstand efterfølgende
bliver lagt på hjemmesiden). Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til denne.
Gavekurv til Lisbeth Petersen for lang og tro tjeneste. Lisbeth vil gerne fortsætte som
suppleant

 1. Aflæggelse af revideret regnskab.

Kasserer Jørn Gam havde omdelt det reviderede regnskab, gennemgik og kommenterede
dette. Ingen spørgsmål

 1. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentfrihed indtil næste
  generalforsamling. Dette vedtages

 2. Indkomne forslag.

Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Der var ingen indkomne forslag

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Birgit Støchkel, Lars Engraf og Jørn Garn, som
  alle modtager genvalg og Lisbeth Petersen, som ikke ønsker at genopstille

Bestyrelsen er ifølge vedtægterne lovlig med 7-9 medlemmer. De tre genvælges, pladsen
efter Lisbeth er vakant. Det har endnu ikke været mulig at finde en afløser, "salen"
spørges, ingen interesse.

7. Valg af2 suppleanter. K. Bent Jensen og Lisbeth Petersen vælges

 1. Valg af2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Susanne Åberg valgt. Helge Søgaard ønsker ikke at stille op, Jette Winther som har været
revisorsuppleant er desværre ikke til stede i aften. Hun vil blive spurgt om at indtræde.
Pt. ingen revisorsuppleant, ingen interesse blandt de fremmødte

 1. Eventuelt. Wismar turen er desværre aflyst, denne gang på grund affor få tilmeldte.

Kommer med i næste beretning. Turen varfuldtegnet ved de to første udbud, nu kun 22
tilmeldte. Kan måske gennemføres i 2023.

PRfor koncerten med Halfdanskerne d 3. oktober.
PRfor Julekomsammen 26. november.

PR for Nytårskoncerten som efter højskolen Østerseens konkurs nu er i samarbejde med
Aabenraa Sogn og Skt Jørgens Kirke

Vingave til dirigenten

Kaffe pause, egenbetaling på 50 kr, kontant eller via mobilpay.

 1. Bortlodning af billedkunst, bronze, bøger og musikalier. Alle gevinster præsenteres af
  Kirsten B og Max Ottesen. Lisbeth er Lykkens Gudinde

Til bortlodning,

 

Ken Denning: Goldberg Variationer
Morten Krogsgård: Lurblæser vs corona
Ole Prip: Lysning, olie på lærred

Søren Brøgger: Uden titel II 2019

Aage Schmidt: Uden titel 2016

Pernille Bejer: Koldnål, ET l/l

Jesper Kristiansen: Indendørs Udenfor
Elmar Jacob: Tegning

Gunther Hansen: Ærøskøbing Skibsværft
Ukendt: Fragment fra markhegn 2009
Zoran Luca: De dansende, bronze

 

Der var flere medlemmer der efterspurgte lodseddel, da de ikke selv havde en printer.
Huske ekstra sedler til kommende GF

Max havde overskydende jubilæumsplakater med, der var flere der var interesseret i et tryk.
Restoplaget medbringes til GF i februar

4.9.2021 Referent Birgit Støchkel