2012 9.februar beretning og referat

Skrevet af Birgit. Sendt til Skattekisten

Aabenraa Kunst & Musikforening

Beretning 2012

Det har i sandhed været et jubelår for Aabenraa Kunst & Musikforeningen i 2011 af to grunde. Dels har vi og er vi i gang med at fejre vores 25-års jubilæum, hvor vi har indlagt en del overraskelser. Vores største overraskelse håber vi har været vores jubilæumsgave: et signeret tryk af Ole Prip Hansen. Mange har heldigvis allerede afhentet billedet på Slottet, men vi har det med i dag også. Vi har også modtaget 8.900 kr. af Nordea-fonden til vores jubilæumskoncert i januar i år, og det vil vi gerne sige mange tak for.

Vi håber, at de næste 25 år bliver lige så spændende og udviklende som de første 25 år. For der er sket mange ændringer siden starten i efteråret 1986. I dag fylder vores kunstudflugter, både indenlands og udenlands, langt mere i foreningens program end tidligere. Og vores kunstforening skal heller ikke lave udstillinger, fordi vi har fået Kunstmuseet Brundlund Slot.  

Og det leder mig over til jubelåret igen, dels Kunstmuseet Brundlund Slot og overinspektør Katrine Kampes utrættelige kamp for at få Franciska Clausens samling, der består af 1000 værker, tilbage til Aabenraa – og det lykkedes endelig her i 2011. Katrine Kampe gjorde det! Katrine og Slottet fortjener stor ros for både den store kunstgave, der er kommet tilbage nu, og for kampen om en udstillingsbygning på Slotsholmen. Arkitektkonkurrencen udskrives ca. 1. april. Også stor ros for den fantastiske Franciska Clausen-udstilling fra juni til oktober måned. Én af Slottets største udstillinger og samtidig mest besøgte. Fra 11. februar kan vi så igen se Franciska Clausen på Slottet, for her vises noget af samlingen frem. I avisen kunne vi endda læse, at vores borgmester Tove Larsen i sit nytårstræf med erhvervslivet kunne sætte et flueben af for en ny kunstbygning.

Jo, det er svært at få armene ned i disse tider!

Året i Aabenraa Kunst & Musikforening:

Lørdag d. 12. marts tog vi på udflugt til Friedrichstadt syd for grænsen. Inge Lauridsen, overinspektør fra Tønder Museum, guidede os kyndigt og engageret rundt i byen, så godt, at vi har bestilt hende til vores tur til Skærbæk-egnen i april i år.

Søndag d. 20. marts var der fødselsdagskoncert for Bach i Sct. Nicolai Kirke, en orgelkoncert med Jesper Topp. Vi stod selv for koncerten og det vil vi også gøre fortsat, for at fastholde traditionen med Bachs fødselsdag. Selvom traditionen fortsætter behøver stedet ikke at være det samme.

Andre faste traditioner er vores Påskeudstilling i Hans Falcks Hus og den stod 3 * Prip for: Ole, Niels og Oles søn, Jonas. Igen en fin opslutning til udstillingen fra medlemmerne.

Lørdag d. 30. april fik vi lært en masse om de nye strømninger i tysk kunst af Heike Jacobsen. Foredraget var en appetitvækker til Bededagsturen til Ruhrdistriktet, som løb af stablen torsdag d. 19. maj til søndag d. 22. maj. Turen var som vanlig en oplevelse med masser af kunst og tilfredse medlemmer. Forårets program blev afsluttet med Sommerkoncerten på Højskolen Østersøen, hvor vi igen havde fornøjelsen af pianisten Laila Barnat og Zoé Saubat på cello. Vi håber, at vi kan gentage vores sommerkoncert i 2013.

Vores første arrangement i efteråret var på Grænselandsudstillingen i Sønderjyllandshallen, hvor der var koncert med Duo Cor To. Desværre var der meget få tilhører – en tendens der har været et par år nu til grænselandsudstillingen. I år fyldte bestyrelsen med ægtefæller de fleste pladser!

Og så kommer vi til det fine foredrag om Franciska Clausen, som overinspektør Katrine Kampe holdt på Slottet onsdag d. 7. september. Fokus var på 20’erne, som udstillingen også havde. Slottet har i øvrigt aldrig haft så mange rundvisninger, som til Fr. Clausen.

25 medlemmer tog på weekendtur til bl.a. Lemvig med besøg i kirken, for at se Bodil Kålunds kunst og overnattede på Skærum Mølle. Søndagen gik også forbi Herning og Kunstmuseet ”Heart”.

Lørdag d. 1. oktober på Slottet stod igen i Fr. Clausens tegn, for her fortalte tidligere informationschef for Sønderjyllands Symfoniorkester, Morten Leth Jacobsen, om musikken på Franciskas tid i Paris i 1920’erne. Et herligt anderledes foredrag.

Søndag d. 30. oktober var der koncert på Slottet med ”The Campbell Duo”, hvor de to på fløjte og guitar spillede musik fra renæssancen over barok til fyrig spansk musik.

Året sidste arrangement var som vanligt Gaffelmusikaftenen på Slottet fredag d. 25. nov., som traditionen tro, bestod af fin musik, oplæsning, masser af fællessang, mad og besøg af slotsnissen.

Som noget helt nyt afholdt vi Nytårskoncert med Michala Petri og Lars Hannibal på Højskolen Østersøen mandag d. 2. januar i samarbejde med højskolen. Og hvilken succes. Jeg tror ikke, at jeg har set så mange publikummer til én af vores koncerter før. Og de to musikere gjorde det fremragende.

Og det gjorde vores musikere til vores Jubilæumskoncert med de to blæserkvintetter fra Esbjerg Ensemble og Ensemble Midt Vest også på Det tyske Gymnasium lørdag d. 21. januar. Vi hørte musik af bl.a. Mozart, Milhaud, som vi havde hørt så meget om d. 1. oktober fra Morten Leth Jacobsen, da han gennemgik 20’ernes musik. Fin timing. Også her var der stor deltagelse og opbakning om koncerten. Og det var altså til denne koncert, at Nordea-fonden havde givet støtte.

Vores fremtid ser lys ud og ude i horisonten blinker en udvidelse af Kunstmuseet Brundlund Slot.   Vores Kunst & Musikforening har med denne jubilæumssæson vist, at vores forening lever sundt og med engagerede medlemmer. Og hermed er bestyrelsens beretning for 2011-12 færdig.

 

  

 

Referat fra generalforsamling torsdag d. 9. februar 2012 på Folkehjem.

 

Tilstede var bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Bengtson, Max Ottesen, K. Bent Jensen, Lis L. Müller, Lisbeth Petersen, Henning Kipp, Mette Ege, Birgit Støchkel og Katrine Kampe.

Der var afbud fra Kirsten Outzen.

 

Kirsten Bengtsonbød velkommen til de godt 100 fremmødte og til ½ delen af gruppen Refleksionmed Laura Secco på fløjte og Michael Bjærre på tromme,

 

Pkt. 1.Valg af dirigent

Som dirigent blev Sven Brouer Seedorf valgt.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og formalia i orden.

 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning.

Kirsten Bengtsonaflagde beretningen, som på forhånd var udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som blev godkendt.

 

Pkt. 3.Aflæggelseaf revideret regnskab

Regnskabet som nu er revideret og underskrevet, var sendt ud sammen med indkaldelsen.

Regnskabet og alle noter blev gennemgået af Bent Jensen, der var ingen bemærkninger eller spørgsmål fra salen. Regnskabet godkendt.

 

Pkt. 4.Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2012:

175 kr. for personligt medlemskab og 250 kr. for husstandsmedlemsskab. Godkendt.

 

Pkt. 5.Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår ændring af § 7;

Foreningens medlemmer indkaldes pr brev / mail med mindst 14 dages varsel til den årlige ordinære generalforsamling. Indkaldelsen kan endvidere læses på hjemmesiden.

Dirigenten oplæste nuværende formulering i vedtægterne, ændringen blev godkendt og vil blive indarbejdet i nuværende vedtægter.

 

Der var indkommet en kommentar fra Jørn Ole Nielsen;                                                          

I foreningens program nævnes der som medlemsfordel bl.a.:

"deltager man i den årlige udlodning af foreningens indkøbte kunst,
kunstbøger og musik"

Dette er efter min mening kun "den halve sandhed".

Muligheden for at deltage i udlodningen kræver nemlig, at man
deltager i generalforsamlingen.
Da det ikke altid er muligt for alle at deltage i generalforsamlingen
på grund af ferie, sygdom, bopæl uden for Aabenraa o.l. vil jeg foreslå:

"Alle medlemmmer skal kunne deltage i lodtrækningen af de indkøbte
gevinster."

Alle medlemmer er jo via kontingentet med til at gøre det muligt at indkøbe
de årlige gevinster.
(Et mindre antal gevinster kan evt. være forbeholdt til udtrækning blandt
deltagerne i generalfortsamlingen).
Beløbet til indkøb af gevinster har været stigende gennem årene, hvilket også
må betyde, at alle medlemmer bør have nytte af medlemsfordelen!!!!

For øvrigt vil jeg benytte lejligheden til at takke for Ole Prip Hansens
jubilæumstryk - et godt initiativ!

Venlig hilsen
Jørn Ole

 

Jørn Ole Nielsenkommenterede sit forslag, dirigenten oplæste §3 og §6 i vedtægterne vedrørende bortlodning.

Det blev vedtaget at drøfte forslaget på kommende bestyrelsesmøde.

Kommentar fra Katrine Kampe og Kirsten Bengtson.

 

Pkt. 6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Kirsten Bengtson, Max Ottesen, Lis Müller, Kirsten Outzen og Mette Ege.

Alle blev genvalgt med akklamation.

 

Pkt. 7. Valg af 2 suppleanter

Som suppleanter blev genvalgt Karin Heisel (1. suppl.)og Birgit Loft (2. suppl). Med akklamation.

 

Pkt.8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Susanne Åberg og Svend Nielsen blev genvalgt som revisorer og Jørgen Simonsen blev genvalgt som revisorsuppleant. Med akklamation.

 

Pkt. 9.  Eventuelt.

Yvonne Nielsen talte for en kontingentforhøjelse for at muliggøre kunstindkøb af højere kvalitet.

Prisen for kaffe / te er i år 30 kr. Foreningen betaler differencen.

Kirsten og Max præsenterede årets værker til bortlodning. Der var 16 stk. billedkunst og 13 stk. bøger / musik.

 

Efter kaffepausen blev der foretaget lodtrækning om de udstillede emner.

 

Orientering om åbning af udstillingen Franciska Clausens laboratorium lørdag d. 11. 2. kl. 11.

 

En del uafhentede tryk blev udleveret ved generalforsamlingen. Invitation til Aarhus- Silkeborg turen blev uddelt, samt Program 2012 fra Slottet

 

Ref. Birgit, den 14. februar 2012.