2013 5. februar beretning og referat

Skrevet af Birgit. Sendt til Skattekisten

 

 

Referat fra generalforsamling tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 19.30 på Folkehjem.

 

Tilstede var bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Bengtson, Max Ottesen, K. Bent Jensen, Lis L. Müller, Lisbeth Petersen, Kirsten Outzen, Birgit Støchkel og Katrine Kampe.

 

Kirsten Bengtsonbød velkommen til de godt 100 fremmødte og til Morten la Cour, som ville tale om ”…vor allernaadigste Konge i Kroningsdragt…” –Enevældens salvingsportræt i dansk kunst

 

Pkt. 1.Valg af dirigent.

Som dirigent blev Sven Brouer Seedorf foreslået og valgt.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og formalia i orden.

 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning.

Kirsten Bengtsonaflagde beretningen, som på forhånd var udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer. Der var ingen spørgsmål, men en enkelt kommentar til beretningen, man besøgte Voergaard Slot på Nordjyllands turen. Godkendt.

Beretningen lægges på hjemmesiden.

 

Pkt. 3.Aflæggelseaf revideret regnskab

Regnskabet, som nu er revideret og underskrevet, var udsendt urevideret sammen med indkaldelsen.

Regnskabet og alle noter blev gennemgået af Bent Jensen, det er besluttet at evt. overskud fra turene ikke tilbagebetales, men indgår og dækker underskud på andre aktiviteter. Der bebudes kontingentforhøjelse til næste år.

Opfordring til at tilmelde sig mailpost, porto er en meget stor post på budgettet.

Der var en bemærkning ang. overskud på turene, som opstår hvis der tilmelder sig flere end budgetteret, billigere entreer eller lign. Regnskabet godkendt.

 

Pkt. 4.Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2013.

175 kr. for personligt medlemskab og 250 kr. for husstandsmedlemsskab. Godkendt.

 

Pkt. 5.Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

Pkt. 6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var K. Bent Jensen, Birgit Støchkel og Lisbeth Petersen. Alle modtager genvalg.

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt Antje Pallesen og Lars Engraf. Alle blev genvalgt med akklamation.

 

Pkt. 7. Valg af 2 suppleanter

Som suppleanter blev valgt Henrik Simonsen (1. suppl.) og Jens Østergaard Larsen (2. suppl). Med akklamation.

 

 

Pkt.8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Susanne Åberg og Svend Nielsen blev genvalgt som revisorer og Jørgen Simonsen blev genvalgt som revisorsuppleant. Med akklamation.

 

Pkt. 9. Eventuelt.

Poul Solberg kunne fortælle, at man ultimo 2013 planlægger en udstilling med Hans Falck værker, og efterlyser i den forbindelse værker til udstillingen. Poul Solberg kan kontaktes på tlf. 74 61 30 10 /74 62 25 50.

Kunne endvidere fortælle, at da foreningen blev dannet var det umuligt at finde/låne udstillingssteder, og løsningen blev at købe Hans Falcks Hus i 1991. Fra 1992 har Kunst og Musikforeningen stået for Påskeudstillingen. Stor tak for godt samarbejde.

 

Prisen for kaffe / te er i år 40 kr. Foreningen betaler differencen på 35 kr.

Kirsten og Max præsenterede årets værker til bortlodning. Der var 15 stk. billedkunst og 10? stk. bøger / musik.

 

Vingave til dirigenten.

 

Efter kaffepausen blev der foretaget lodtrækning om de udstillede emner.

 

Orientering om plakater til koncerten i Høje Kolstrup Kirke.

 

Ref. Birgit, den 14. februar 2013.

Vedhæftninger
Download denne fil (Beretning 2013.pdf)Beretning 2013.pdf[ ]