2014 4. februar beretning og referat

Skrevet af Birgit. Sendt til Skattekisten

 

Referat fra generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 kl. 19.30 på Folkehjem.

 

Tilstede var bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Bengtson, Max Ottesen, K. Bent Jensen, Lis L. Müller, Kirsten Outzen, Lars Engraf og Lisbeth Petersen. Afbud fra Birgit Støchkel og Antje Pallesen.

 

Kirsten Bengtsonbød velkommen til de godt 120 fremmødte og til Ulla Maibohm og Olav Ourssoren som stod for aftenens musikalske indslag. Ulla Maibohm præsenterede indslaget, som i første afdeling var tyske lieder fra den romantiske guldalder, anden afdeling danske sange afsluttende med en fællessang. Som tak for fin underholdning blev der overrakt vingave og blomster.

 

Pkt. 1.Valg af dirigent.

Som dirigent blev Sven Brouer Seedorf foreslået og valgt.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og formalia i orden.

 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning.

Kirsten Bengtson aflagde beretningen, som på forhånd var udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Beretningen lægges på hjemmesiden.

 

Pkt. 3.Aflæggelseaf revideret regnskab

Regnskabet, som nu er revideret og underskrevet, var udsendt urevideret sammen med indkaldelsen. Bent Jensen forelagde regnskabet og havde bemærkninger om det faldende indestående. Ex. Gaffelmusik er blevet en økonomisk belastning, underskud på nogle musikarrangementer, beskedne udgifter til turarrangører, 10,000 kr. til Brundlund Slot til kunst indkøb.

Der er indhentet 31,000 kr. i underskudsdækning til arrangementer hvor der tages entre.

Revisorerne har foreslået et nyt layout til regnskabet, som viser mere om foreningens arrangementer.

 Regnskabet godkendt uden bemærkninger.

 

Pkt. 4.Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret 175 kr. for personlig kontingent og en forhøjelse for husstandskontingent til 275 kr. Godkendt.

 

Pkt. 5.Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

Pkt. 6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Max Ottosen, Kirsten Bengtson, Kirsten Outsen, Lars Engraf og Antje Pallesen. Alle modtager genvalg.

 Alle blev genvalgt med akklamation.

 

Pkt. 7. Valg af 2 suppleanter

Som suppleanter blev genvalgt Henrik Simonsen (1. suppl.) og Jens Østergaard Larsen (2. suppl).

 

 

Pkt.8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Susanne Åberg og Svend Nielsen blev genvalgt som revisorer og Jørgen Simonsen blev genvalgt som revisorsuppleant. Med akklamation.

 

Pkt. 9. Eventuelt.

Bent Jensen opsummerede på vegne af Lokalrådet og mail fra Kathrine Kampe Brundlund Slot, om tilbygningen til Slottet. Kulturstyrelsen har krav om et frit sigte fra bygningens (evt.) beliggenheden på det Grønne område mellem Møllemærsk og Vandmøllen. Til projektforslag bidrages med 500.000 kr. fra henholdsvis Museum Sønderjylland, Byrådet og Erhvervslivet. Projektet behandles ved byrådsmøde i marts måned.

Kirsten Bengtson præsenterede bestyrelsen.

 

Prisen for kaffe / te er i år 40 kr. Foreningen betaler differencen på 35 kr.

Kirsten og Max præsenterede årets værker til bortlodning. Der var 21 gevinster: billedkunst, keramik, skulptur bøger og musik.

Vingave til dirigenten.

 

Pkt. 10.

Efter kaffepausen blev der foretaget lodtrækning om de udstillede emner.

Kirsten Bengtson sagde tak for fremmødet.

 

 

 

Ref. Lisbet Petersen, den 7. februar 2014.

Vedhæftninger
Download denne fil (Beretning 2014.pdf)Beretning 2014.pdf[ ]