Vedtægter

Skrevet af Administrator. Sendt til Information

                                                                                                                                  

Foreningens Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Aabenraa Kunst- og Musikforening, og dens hjemsted er Aabenraa kommune.


§ 2
Foreningens formål er

 • at fremme interessen for kunst og musik.
 • at arbejde aktivt for Kunstmuseet Brundlund Slot.

§ 3
Foreningens formål søges især fremmet ved

 1. at afholde kunstudstillinger, koncerter og foredrag uafhængigt af eller i samarbejde med museet.
 2. at arrangere udflugter for medlemmer til udstillinger, koncerter og lignende.
 3. at foretage indkøb af billedkunst, bøger og CD'er m.v. til bortlodning blandt medlemmerne i den udstrækning foreningens økonomi tillader det.
 4. at skabe og fastholde forbindelse mellem Kunstmuseet Brundlund Slot og personer, virksomheder og institutioner med interesse for museet.
 5. at medvirke til at fremskaffe midler til styrkelse af Kunstmuseet Brundlund Slots samling og aktiviteter.
 6. at virke for udbredelsen af kendskabet til museets kunstsamling.
   

§ 4
Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, husstande, virksomheder, foreninger, institutioner m.fl.
Medlemskontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling for et år ad gangen.


§ 5
De fordele, der direkte vedrører Kunstmuseet Brundlund Slot, aftales hvert år efter forhandling med Kunstmuseet Brundlund Slots overinspektør.


§ 6
Eventuel bortlodning jfr. § 3 c. sker ved den ordinære generalforsamling.
Kun de, som senest den 31.12 har betalt kontingent for det senest forgangne kalenderår, kan deltage i lodtrækningen.

Deltagelse kan foregå ved personligt fremmøde eller via stedfortræder med fuldmagt.
Hver indbetalt kontingentandel berettiger til et nummer ved bortlodningen.

§ 7
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Foreningens medlemmer indkaldes pr. brev / mail med mindst 14 dages varsel til den årlige, ordinære generalforsamling, som skal afholdes i februar. Indkaldelsen annonceres endvidere på hjemmesiden.
Den ordinære generalforsamling skal optage følgende punkter på sin dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingenter
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 8. Eventuelt
 9. Eventuel bortlodning

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Inden regnskabet forelægges for generalforsamlingen, skal det være revideret og påtegnet af de af generalforsamlingen valgte revisorer, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen.
Forslag fra medlemmerne skal skriftligt fremsættes for bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed jfr. dog § 15 og § 16.
Hvert medlemskab repræsenterer 1 stemme.
Over generalforsamlingens beslutninger føres en protokol, der undertegnes af formanden og dirigenten.


§ 8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes med samme varsel og indkaldes, når mindst halvdelen af bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne kræver det, med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremkomst.


§ 9
Bestyrelsen består af 8 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.
4 af de, der vælges, skal på forhånd erklære sig villige til at arbejde for kunstsiden i foreningen, og 4 af de, der vælges, skal på forhånd erklære sig villige til at arbejde for musiksiden i foreningen.
Valget gælder for 2 år.
På hver ordinær generalforsamling afgår på skift 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.


§ 10
Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer og en suppleant for revisorerne.
Valgene af suppleanter, revisorer og revisorsuppleant gælder for 1 år ad gangen.

§ 11

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.                                                                            

 Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet for alle.


§ 12
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsudvalg til behandling af de af bestyrelsen nærmere fastsatte emner.
Til formand for det enkelte arbejdsudvalg udpeges et medlem af den siddende bestyrelse.
De øvrige medlemmer af et arbejdsudvalg behøver ikke at være medlemmer af bestyrelsen.


§ 13
Bestyrelsen udpeger to repræsentanter til Kunstmuseet Brundlund Slots lokalråd.
Mindst én af disse repræsentanter skal være medlem af foreningens bestyrelse.


§ 14
Overinspektøren for Kunstmuseet Brundlund Slot har ret til at deltage i samtlige foreningens møder, herunder bestyrelsesmøder og generalforsamlinger - uden stemmeret.


§ 15
Til ændringer af vedtægter kræves stemmeafgivning af mindst 1/10 af foreningens medlemmer, og af disse skal mindst 2/3 stemme for vedtagelsen af forslaget.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan vedtægtsændringer ske på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de på denne afgivne stemmer.


§ 16
Beslutning om foreningens ophævelse skal ske på to på hinandenfølgende generalforsamlinger med 2/3 majoritet blandt de tilstedeværende.
I tilfælde af foreningens opløsning overgår foreningens midler til Kunstmuseet Brundlund Slot.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 2017