Arrangementer

Aabenraa Kunst & Musikforening arrangerer udstillinger, kunstforedrag og koncerter i Aabenraa

 

Seneste nyheder om arrangementer i Aabenraa:

2017 februar Generalforsamling

Skrevet af Birgit. Sendt til Arrangementer

 

 

Generalforsamling 2017

 

Der indkaldes til generalforsamling i Kongesalen på Folkehjem, tirsdag den 7. februar kl. 19.30

 

Marimba gruppen fra Aabenraa / Flensborg underholder

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning.

3.      Aflæggelse af revideret regnskab.

4.      Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret på 175 kr. for enkelt medlemmer / hævet til 300 kr. for husstande

5.      Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår justering af vedtægterne. Udsendes med indkaldelsen.

De nuværende vedtægter kan læses på hjemmesiden

Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er K. Bent Jensen, Birgit Støchkel, Lisbeth Petersen og Lars Engraf. Alle er villige til genvalg.

7.      Valg af 2 suppleanter.

8.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9.      Eventuelt.

10.  Bortlodning af billedkunst, skulptur, bøger og musikalier.

 

I pausen serveres kaffe / te og kage. Egen betaling 40 kr., resten betaler foreningen

                                                                                                 

Til bortlodning, se foto af nedenstående på hjemmesiden ”Til bortlodning 2017”

 

Susan Bleeg, Den grimme ælling, akryl

Susan Bleeg, Franske huse, akryl

Gunnar Vosgerau, Bronzeskulptur

Jens Galschiødt, Bronzeskulptur

Alfred Friis, Uden titel, 2005, akryl på lærred

Ole Prip, Marker, Kær Halvø, olie

 

Elmar Jacob, Figuren, akvarel

Elmar Jacob, Tanz, akvarel

Jes Mogensen, Uden titel, tegning

Aage Schmidt, Uden titel

Kristian V. Svensson, uden titel, akryl på lærred

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen, Aabenraa Kunst- og Musikforening

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lodseddel 2017

 

Medbringes på generalforsamlingen i Aabenraa Kunst & Musikforening

 

Klip lodsedlen af, (skriv navn bagpå, og evt. fuldmagt til…….)

Ét lod pr. medlemskab.

N.B. Kun medlemmer, der har betalt kontingent pr. 31.12.2016 – har stemmeret og kan deltage i bortlodningen.

Deltagelse i bortlodningen kan foregå ved stedfortræder.

______________________________________________________________________________________________

 

Forslag til justering af

                                                                                                                                  

Foreningens Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Aabenraa Kunst- og Musikforening, og dens hjemsted er Aabenraa kommune.


§ 2
Foreningens formål er

 • at fremme interessen for kunst og musik.
 • at arbejde aktivt for Kunstmuseet Brundlund Slot.

§ 3
Foreningens formål søges især fremmet ved

 1. at afholde kunstudstillinger, koncerter og foredrag uafhængigt af eller i samarbejde med museet.
 2. at arrangere udflugter for medlemmer til udstillinger, koncerter og lignende.
 3. at foretage indkøb af billedkunst, bøger og CD'er m.v. til bortlodning blandt medlemmerne i den udstrækning foreningens økonomi tillader det.
 4. at skabe og fastholde forbindelse mellem Kunstmuseet Brundlund Slot og personer, virksomheder og institutioner med interesse for museet.
 5. at medvirke til at fremskaffe midler til styrkelse af Kunstmuseet Brundlund Slots samling og aktiviteter.
 6. at virke for udbredelsen af kendskabet til museets kunstsamling.
   

§ 4
Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, husstande, virksomheder, foreninger, institutioner m.fl.
Medlemskontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling for et år ad gangen.


§ 5
De fordele, der direkte vedrører Kunstmuseet Brundlund Slot, aftales hvert år efter forhandling med Kunstmuseet Brundlund Slots overinspektør.


§ 6
Eventuel bortlodning jfr. § 3 c. sker ved den ordinære generalforsamling.
Kun de, som senest den 31.12 har betalt kontingent for det senest forgangne kalenderår, kan deltage i lodtrækningen.

Deltagelse kan foregå ved personligt fremmøde eller via stedfortræder med fuldmagt.
Hver indbetalt kontingentandel berettiger til et nummer ved bortlodningen.

 

 

 

§ 7
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Foreningens medlemmer indkaldes pr. brev / mail med mindst 14 dages varsel til den årlige, ordinære generalforsamling, som skal afholdes i februar. Indkaldelsen annonceres endvidere på hjemmesiden.
Den ordinære generalforsamling skal optage følgende punkter på sin dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingenter
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 8. Eventuelt
 9. Eventuel bortlodning

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Inden regnskabet forelægges for generalforsamlingen, skal det være revideret og påtegnet af de af generalforsamlingen valgte revisorer, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen.
Forslag fra medlemmerne skal skriftligt fremsættes for bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed jfr. dog § 15 og § 16.
Hvert medlemskab repræsenterer 1 stemme.
Over generalforsamlingens beslutninger føres en protokol, der undertegnes af formanden og dirigenten.


§ 8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes med samme varsel og indkaldes, når mindst halvdelen af bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne kræver det, med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremkomst.


§ 9
Bestyrelsen består af 8 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.
4 af de, der vælges, skal på forhånd erklære sig villige til at arbejde for kunstsiden i foreningen, og 4 af de, der vælges, skal på forhånd erklære sig villige til at arbejde for musiksiden i foreningen.
Valget gælder for 2 år.
På hver ordinær generalforsamling afgår på skift 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.


§ 10
Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer og en suppleant for revisorerne.
Valgene af suppleanter, revisorer og revisorsuppleant gælder for 1 år ad gangen.

 

 

 

 

§ 11
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.                                                                               Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet for alle.


§ 12
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsudvalg til behandling af de af bestyrelsen nærmere fastsatte emner.
Til formand for det enkelte arbejdsudvalg udpeges et medlem af den siddende bestyrelse.
De øvrige medlemmer af et arbejdsudvalg behøver ikke at være medlemmer af bestyrelsen.


§ 13
Bestyrelsen udpeger to repræsentanter til Kunstmuseet Brundlund Slots lokalråd.
Mindst én af disse repræsentanter skal være medlem af foreningens bestyrelse.


§ 14
Overinspektøren for Kunstmuseet Brundlund Slot har ret til at deltage i samtlige foreningens møder, herunder bestyrelsesmøder og generalforsamlinger - uden stemmeret.


§ 15
Til ændringer af vedtægter kræves stemmeafgivning af mindst 1/10 af foreningens medlemmer, og af disse skal mindst 2/3 stemme for vedtagelsen af forslaget.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan vedtægtsændringer ske på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de på denne afgivne stemmer.


§ 16
Beslutning om foreningens ophævelse skal ske på to på hinandenfølgende generalforsamlinger med 2/3 majoritet blandt de tilstedeværende.
I tilfælde af foreningens opløsning overgår foreningens midler til Kunstmuseet Brundlund Slot.

 

Vedtages på generalforsamlingen 2017

Set og sket før 2010: